Twee groepen personen kunnen toegang krijgen tot de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van een luchthaven of de kritieke delen hiervan, of zelf aan boord van een luchtvaartuig komen. Dit kunnen personen zijn, werkzaam op of rondom de luchthaven (gebouwen en terreinen), maar ook passagiers. Personen werkzaam op de luchthaven kunnen na een opleiding een luchthavenidentiteitskaart verkrijgen. Met deze opleiding wordt beoogd dat de houderts van een luchthavenidentiteitskaart zich voldoende bewust zijn van de beveiligingsmaatregelen op en rondom de periferie van het beschermd gebied, .

Doelgroep: Andere personen dan passagiers die onbegeleide toegang tot om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones moeten krijgen en die geen beveiligingsonderzoeken, beveiligingsdoorzoekingen van luchtvaartuigen of andere beveiligingscontroles uitvoeren, moeten een beveiligingsbewustzijnstraining (security awareness) volgen alvorens een toegangsbewijs te krijgen die hun onbegeleid toegang verleent tot om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones.

Taal: Nederlands, Engels

Duur van de opleiding:

  • minimaal 2,5 uur

Toelatingseisen:

Voor deze opleiding zijn geen eisen gesteld aan vooropleidingen. Wel moeten cursisten  in bezit zijn van een geldige Nederlandse VGB. De docent zal de VGB en grijze pas controleren voor de aanvang  van de training. Als een deelnemer niet in staat is een VGB  te overleggen, dan verplichten NCTV en de KMar, de docent deze cursist te weigeren.

Deze opleiding wordt in overlegd met de klant gepland en uitgevoerd. Bij alle opleidingen van PMT zijn koffie en thee zijn inbegrepen, Er is gratis wifi beschikbaar op onze locaties en er is voldoende gratis  parkeergelegenheid in de parkeergarage.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Leerplan:

De opleiding heeft tot doel personen die in aanmerking komen voor een luchthavenidentiteitskaart ,op een laagdrempelige en toegankelijke wijze de noodzaak te doen inzien van de luchtvaartbeveiligingsmaatregelen, bewust te maken van het werk dat wordt uitgevoerd door verschillende organisaties op de luchthaven en in staat te stellen om adequaat bij te dragen aan het veilig houden van de burgerluchtvaart tegen wederrechtelijke verstoringen.

Certificering:

Betreffende personen dienen minstens om de vijf jaar opnieuw te worden gecertificeerd;
– De opleiding van beveiligingsmedewerkers bevat minimaal de in deze opleiding beschreven onderdelen inclusief leerdoelen en relevante onderwerpen.
– Personen ontvangen na het succesvol afronden van de opleiding een certificaat verwijzend naar punt 11.2.6 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998.
– Alvorens het certificaat van de opleiding wordt verstrekt dient de cursist passend bij de in deze opleiding beschreven en van toepassing zijnde wet- en regelgeving een theoretisch examen over de beveiliging van de burgerluchtvaart met succes af te ronden. Dit examen
dient erop gericht te zijn om te controleren of de leerdoelen van de opleiding in voldoende mate zijn behaald. Het examen dient te bestaan uit minimaal 20 vragen waarbij de kandidaat een score van 80% nodig heeft om het examen met goed gevolg af te leggen.

– Alvorens het certificaat van de initiële opleiding wordt vertrekt dient de cursist passend bij de in deze opleiding beschreven onderdelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving een theoretisch examen over de beveiliging van de burgerluchtvaart met succes af te ronden. Dit examen dient erop gericht te zijn om te controleren of de leerdoelen van de opleiding in voldoende mate zijn behaald. Het examen dient te bestaan uit minimaal 20 vragen waarbij de kandidaat

Herhaling training: iedere 5 jaar hercertificering

Competenties: UITVOERINGSVERORDENING EU 2015/1998, punt 11.2.6

a) kennis van eerdere wederrechtelijke daden en terroristische aanslagen tegen de burgerluchtvaart en van actuele dreigingen;
b) kennis van elementen die bijdragen tot de totstandkoming van een robuuste en veerkrachtige beveiligingscultuur op de werkvloer en in de luchtvaart, met inbegrip van onder meer dreiging van binnenuit en radicalisering.
c) kennis van de doelstellingen en de organisatie van de luchtvaartbeveiliging, inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van personen die de beveiligingsonderzoeken uitvoeren;
d) Inzicht in de configuratie van de beveiligingsopstelling en het verloop van het beveiligingsonderzoek.
e) kennis van de relevante procedures voor toegangscontroles en beveiligingsonderzoeken;
f) kennis van de luchthavenidentiteitskaarten die op een luchthaven worden gebruikt;
g) kennis van aangifteprocedures
h) de vaardigheid om passend te reageren op beveiligingsgerelateerde incidenten

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)