Grundkurs Loadcontroller i enlighet med IATA Airport hanteringshandbok 590 inklusive Vikt & Balans.

Mål: Ge deltagaren den kunskap som behövs för att kunna utföra Loadcontrollers uppgifter. 

Relevant publik: personal involverad i lastplanering, lastkontroll, vikt & balansplanering eller flygfrakt

Tidigare utbildning: VWO-nivå.
Utbildningsnivå: MBO 4.

Innehåll: För att uppnå de kompetensstandarder som krävs för de berörda lastkontrollfunktionerna bör utbildningarna äventyra följande teoretiska och praktiska kunskaper: 

 • Allmän vikt och balanskunskaper och medvetenhet, Termer som används i belastningskontrollmiljön (ordförråd, akronymer, driftkoder och förkortningar). Definition och sammansättning av luftfartygets konstruktion och driftsvikter. Principer för flygplansbalans.

Konsekvenser av felaktig lastning på flyg- och personalsäkerhet.

 • Begränsningar av flygplanens strukturella belastning, Linjär (körbelastning), Områdesbegränsning, Begränsningsfack, Monocoque-begränsning, Kumulativ begränsning, begränsningar för saknade fasthållningsanordningar. – Enhetslastanordningar Kunskap om ICAO/IATA-id-koder, Bruttovikt och håll fasthållningskrav, container/ pallbyggnad op, Taggning.
 • Bulkhållningsbelastning, Lastspridningsregler, Regler för lastbegränsning: flygplansnät, koppling, volymbegränsning.
 • Läs in blad, beräkning, utgivning och kontroll i både manuella och datoriserade lägen, Sista minuten ändringsläge
 • Balansera tabeller/diagram, Beräkning, utgivning och kontroll i både manuella och konventionella lägen (indexvikter, grafikdiagram etc.)
 • Lastningsinstruktionsrapport, Kunskap om luftfartyget innehåller beteckning och numrering, utfärdande och kontroll i både manuella och datoriserade lägen.
 • Ladda meddelanden, läsa och skicka standardladdningsmeddelanden: LDM och CPM - Farligt gods, Cargo IMP-koder, lastbegränsningar och kompatibilitetsregler, NOTOC-slutförande, nödprocedurer vid incidenter.
 • Speciallaster (färskis, EAT, AVI, WET, OBX, LHO etc.) Lastfraktkoder, märkning och märkning, NOTOC-komplettering (lastpositioner).
 • Lastplanering, Lastnings- / lastningsprioriteringar, bagagekategorier och hållplatser, Optimal lastning av lastrum (flygningar i flera sektorer, bevarande av volymutnyttjandebränsle etc.)
 • Luftfartygsspecifika instruktioner, kunskap om alla specifika vikter och balansaspekter, lastbegränsningar och särskilda uppgifter om de luftfartygstyper som trafikerar den berörda stationen
 • Placering och drift av lastutrustning, Kunskap om luftfartygsområden som är känsliga för skador på grund av markstödutrustning, Registrering och rapportering av skador på luftfartyg orsakade av markstödutrustning
 • Drift av luftfartygets lastsystem, öppnings- och stängningsdörrar, i planlastningssystem, ULD-automatiserade och handmanövrerade fasthållningsanordningar, hanterade bärarutrymmeskonfigurationer och layout.

intyg:

Teoretisk utbildning som fullst med ett skriftligt prov med antingen flervalsfrågor typ eller rak fråga / svar typ. Dokumentation (ICAO/IATA manualer, bärarinstruktioner) och kalkylatorer får användas men ingen annan aids.  Praktisk träning kontrollerad under verkliga förhållanden. Dessutom bör kvalifikationstester och kontroller uppfylla minimikriterierna: teoretisk testtid 3 timmar, praktisk 5 smal kropp och 10 breda antal flygningar som hanteras korrekt. Provningarna bör korrigeras och utvärderas (godkända/inte godkända) av hanteringsombuds eller något annat överenskommet organs utbildningsavdelning. Utbildnings- och kvalifikationsregister bör föras in av hanteringsföretaget och regelbundet kontrolleras för giltighet.

Anmärkningar:

Utbildningsprogrammet ska skilja teoretisk (off the job) utbildning och omfatta grundläggande och återkommande kurser.

Certifikat giltigt i 3 år.

 

Kursspråk är engelska.

 

Kursdeltagare: Antalet deltagare är begränsat till 6.

Kursens längd: 20 dagar (40 delar av dagen).

 

 

 

 

begära information